ห้อง วันที่ ค่ามัดจำ/ประกัน ค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ รวม
ob 192743