รายการ วันที่ รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าตำรวจ 1000
ทำความสะอาด 800
ค่าซ่อมบำรุง 8000
ค่าขยะ 160
ค่าน้ำประปา 12057
ค่าไฟฟ้า 38369
ค่าอุปกรณ์ 4000