รายการ วันที่ รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าซ่อมบำรุง 800
ค่าซ่อมบำรุง 86
ทำความสะอาด 400
ทำความสะอาด 400
ค่าซ่อมบำรุง 10000