รายการ วันที่ รายละเอียด จำนวนเงิน
ค่าอุปกรณ์ 8900