ห้อง วันที่ ค่ามัดจำ/ประกัน ค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ รวม
179/5 8200 170 630 20 9020
1001 1500 204 189 20 1913